۶ خصلتی که پیغمبر صلی الله صبح به صبح از آنها به خدا پناه می برد

۶ خصلتی که پیغمبر صلی الله صبح به صبح از آنها به خدا پناه می برد