انتظار فرج چیست؟ منتظر واقعی کیست؟

انتظار فرج چیست؟ منتظر واقعی کیست؟