صوت های مجالس دهه سوم ماه محرم الحرام

صوت های مجالس دهه سوم ماه محرم الحرام

تقوا چیست؟ و متقی کیست؟

تقوا چیست؟ و متقی کیست؟