چرا دعا می کنیم دعاهایمان مستجاب نمی شود از زبان امام علی (ع)

چرا دعا می کنیم دعاهایمان مستجاب نمی شود از زبان امام علی (ع)

حمد خداوند از زبان حضرت زهرا (س)

حمد خداوند از زبان حضرت زهرا (س)