صوت سخنرانی های ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی دریافت فایل صوتی این جلسات سخنرانی های ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تا شب ۱۴۰۱/۰۲/۱۴

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی دریافت فایل صوتی این جلسات سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا شب ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ منزل آیت الله جرجانی دریافت فایل صوتی این جلسات سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ تا شب ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب دوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تا شب ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت فایل صوتی این جلسه

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰  منزل آیت الله جرجانی

صوت سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰ منزل آیت الله جرجانی سخنرانی های ۱۰ شب اول ماه مبارک رمضان منزل استاد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ تا شب ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت فایل صوتی این جلسه

صوت سخنرانی ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت سخنرانی ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹

صوت های سخنرانی های استاد در ۱۰ شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۳۹۹ در منزل استاد جرجانی دریافت فایل صوتی ها التماس دعا سلامتی و فرج امام زمان (عج) صلوات